Recruitment

Získavanie pracovníkov pre všetky výrobné i nevýrobné odvetvia.

V Runtime SK vám ponúkame i strategický nábor, čo je formalizovaný celostný prístup k náboru vyššieho počtu zamestnancov pre všetky, aj jednoduché pozície. Podľa vašich potrieb pripravíme personálnu kampaň, ktorá pokrýva všetky žiadané pozície a komunikuje hodnoty aj odkaz zamestnávateľa.

V súčasnosti, keď je trh na zamestnávateľa náročný a je nedostatok pracovnej sily, je dôležité nájsť hlavnú motiváciu a vzájomnú zhodu potenciálnych zamestnancov a budúceho zamestnávateľa. U nás s tým máme dlhoročné skúsenosti a podarilo sa nám takto rozbehnúť už niekoľko spoločností na Slovensku.

Táto služba ďalej obsahuje i definovanie požiadaviek na existujúci, prípadne nový personál spoločne s klientom, vyhľadanie vhodného personálu, výberové konanie, vypracovanie a podpísanie pracovnej zmluvy, evidenciu zamestnancov na všetkých inštitúciách, vypracovanie dochádzky, mzdy zamestnanca, pracovné postupy, náplne práce, školenia i celkovú sociálnu starostlivosť až po dôchodok.

Administratívne a kancelárske pozície

V personalistike sa toto označenie používa pre zamestnancov pracujúcich v kancelárii, tzv. úradníkov. Sú to pozície v nevýrobnej sfére a metóda náboru pracovníkov “recruitment” sa používa pri nižšej úrovni riadenia, keď sú hľadané pozície ako napríklad administratívna sila, špecialisti, analytici, účtovníci, finanční pracovníci.

Robotnícke alebo manuálne profesie

Sú to často vyhľadávané pozície, ako napráklad skladníci, operátor výroby, šoféri, či stavbári v oblasti logistiky, v stavebníctve a vo výrobnej sfére. V dnešnej dobe sú to nedostatkové profesie a v súčasnom rozkvete hospodárstva dopyt výrazne prevyšuje ponuku personálu, ktorá je dostupná na slovenskom trhu. Z tohto dôvodu je potrebné dopĺňať ju pracovníkmi zo zahraničia.

Zabezpečenie pracovných síl zo zahraničia (Srbsko, Ukrajina)

Vzhľadom na nedostatok pracovných síl na slovenskom trhu a na narastajúcu výrobu špeciálne v automobilovom priemysle je potrebné dopĺňať personál zo zahraničia. V tejto súvislosti zabezpečujeme celý proces vybavenia povolení potrebných na udelenie prechodného pobytu a taktiež vieme zabezpečiť aj pracovníkov na sezónne pokrytie veľkého množstva zákaziek.

Ďalšie služby

Executive search

V Runtime SK vám prostredníctvom cieleného priameho oslovenia pomáhame nájsť spr...
Viac

Dream tím
Iba u nás

V našej službe zostavenie DREAM TÍMU ponúkame nový prístup k hľadaniu vašich zam...
Viac

Personálne manažérstvo

Vraciame sa k pôvodnej myšlienke, o čom je personálna práca  “práca s celistvým...
Viac

Personálne programy

Pracovný trh sa mení. V roku 2020 budú 1/3 pracovnej populácie na svete tvoriť m...
Viac

Pre rodinné podniky
Iba u nás

Runtime SK je stredne veľká personálna spoločnosť. Do biznisu vkladáme „vlastnú...
Viac

Školenia a coaching

Spolupracujeme s lektorom Tiborom Kocsisom, ktorý sa formovaním vlastného životn...
Viac

Expanzia

Základom je dobrá znalosť lokálnych pomerov od legislatívy, ekonomického prostre...
Viac